روغن کمپرسور هوا

Air Compressor Oil

 روغن موتور های دیزلی

Diesel Engine Oil

 روغن کمپرسورهای گاز

Gas Compressor Oil

 گریس

Greases

 روغنهای هیدرولیک

Hydraulic systems

 روغن توربین

Turbine Oil            

  روغن انتقال حرارت

Transmission Oil

  روغن ترانسفورماتور

Transformer Oil

   روغن کمپرسورهای خنک کننده

Refrigeration Compressors Oil